دلیل واقعی تغییر رنگ در آفتاب پرست ها چیست؟

مدت ها بود که دانشمندان علم زیست شناسی با مطالعه عادات آفتاب پرست ها به ویژه پدیده ی تغییر رنگ در آنها ، به این نتیجه رسیدند این تغییر رنگ به عنوان یک عمل تدافعی صورت می گیرد و به این وسیله آفتاب پرست ها خود رادر مقابل دشمنانشان مصون می نمایند .
چرا که به محض احساس خطر نزدیک شدن دشمن ، این موجود مانند سایر موجودات مشابه خود اعم از : روباه ، سوسمار ، و امثال آنها خود را به رنگ محیط در آورده و به قولی استتار می نمایند تا دشمن را فریب دهند و جان سالم به در برند .


واما مطالعات بیشتر محققان به روی این موجود و تحلیل رایانه ای از زندگی آنها به این نتیجه رسیدند ، که تغییر رنگ توسط آفتاب پرست ها که آن را در تصاویر مشاهده می کنید ، در واقع جهت نشان دادن قابلیت ها و حتی زیبایی های خود جهت کسب توجه از جنس مخالف و بدین وسیله به جنس مخالف خود نشان دهد که تا چه اندازه قادر است با تغییر رنگ توجه اورا به خود جلب کند و او را سرگرم نماید . هم اکنون اغلب زیست شناسان با نظریه ی فوق بیشتر کنار آمده و آن رامنطقی قلمداد نموده اند .

/ 1 نظر / 276 بازدید